YAMAHA 21 JOG

Vanliga frågor & svar
Boat:
YAMAHA 21 JOG 
P:
6,4 
E:
2,25 
I:
7,55 
J:
2,50 

UFL (m)  

Depl. ton:
1,2 
LOA (m):
6,4 21