TARAC

Vanliga frågor & svar
Boat:
TARAC 
P:
11,95 
E:
4,58 
I:
11,68 
J:
3,9 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,2 
LOA (m):
9,96 32