Sparkman&Stephens 52 Yawl

Vanliga frågor & svar
Boat:
Sparkman&Stephens 52 Yawl 
P:
E:
I:
16,0 
J:
5,50 

UFL (m)  

Depl. ton:
18 
LOA (m):
15,8 51