Sparkman & Stephens Yawl

Vanliga frågor & svar
Boat:
Sparkman & Stephens Yawl 
P:
12,3 
E:
5,35 
I:
13,6 
J:
04,4 

UFL (m)  

Depl. ton:
10 
LOA (m):
12,3 40