N-YACHTS 41 STD

Vanliga frågor & svar
Boat:
N-YACHTS 41 STD 
P:
15,560 
E:
5,36 
I:
16,51 
J:
4,8 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
12,7 41