KARAVEL

Vanliga frågor & svar
Boat:
KARAVEL 
P:
10,300 
E:
3,550 
I:
8,900 
J:
2,720 

UFL (m)  

Depl. ton:
1,83 
LOA (m):
9,93 32