HAJ HAI

Vanliga frågor & svar
Boat:
HAJ HAI 
P:
8,460 
E:
3,430 
I:
6,100 
J:
1,700 

UFL (m)  

Depl. ton:
1,90 
LOA (m):
6,60 21