Bavaria 50 – 00

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 50 - 00 
P:
16,50 
E:
5,60 
I:
16,8 
J:
6,12 

UFL (m)  

Depl. ton:
13 
LOA (m):
15,5 50