Bavaria 49

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 49 
P:
16,5 
E:
5,6 
I:
17,1 
J:
6,12 

UFL (m)  

Depl. ton:
13 
LOA (m):
15,5 50