Bavaria 47

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 47 
P:
16,15 
E:
4,85 
I:
16,65 
J:
5,82 

UFL (m)  

Depl. ton:
15,25 
LOA (m):
14,5 47