BAVARIA 44 AC 2003

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 44 AC 2003 
P:
15,20 
E:
5,60 
I:
15,60 
J:
5,45 

UFL (m)  

Depl. ton:
9,6 
LOA (m):
13,95 45