Bavaria 42

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 42 
P:
14,85 
E:
4,95 
I:
15,2 
J:
5,15 

UFL (m)  

Depl. ton:
9,0 
LOA (m):
12,95 42