Bavaria 42 Furl H.Nyman

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 42 Furl H.Nyman 
P:
14,65 
E:
5,10 
I:
15,65 
J:
5,10 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
12,95 42