Bavaria 41 2002-2004 std

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 41 2002-2004 std 
P:
14,25 
E:
4,95 
I:
14,80 
J:
4,40 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
12,18 39