Bavaria 390

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 390 
P:
15,25 
E:
4,90 
I:
14,90 
J:
4,15 

UFL (m)  

Depl. ton:
8,15 
LOA (m):
11,84 38