BAVARIA 38 RM

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 38 RM 
P:
13,55 
E:
4,65 
I:
13,70 
J:
4,48 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
11,60 37