Bavaria 38 Caribic

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 38 Caribic 
P:
12,95 
E:
3,8 
I:
13,8 
J:
3,9 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,25 
LOA (m):
11,2 36