Bavaria 38 2003

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 38 2003 
P:
13,55 
E:
4,75 
I:
14,10 
J:
4,40 

UFL (m)  

Depl. ton:
5,5 
LOA (m):
11,6 37