Bavaria 38 -08

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 38 -08 
P:
12,65 
E:
4,55 
I:
14,30 
J:
3,95 

UFL (m)  

Depl. ton:
7,5 
LOA (m):
11,7 38