BAVARIA 36 H Beate

Vanliga frågor & svar
Boat:
BAVARIA 36 H Beate 
P:
13,20 
E:
4,10 
I:
12,95 
J:
3,55 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
11,1 36