Bavaria 340

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 340 
P:
12,7 
E:
I:
11,78 
J:
3,34 

UFL (m)  

Depl. ton:
4,5 
LOA (m):
10,6 34