Bavaria 340 Caribic

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 340 Caribic 
P:
11,92 
E:
4,05 
I:
J:

UFL (m)  

Depl. ton:
4,9 
LOA (m):
10,75 35