Bavaria 32

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 32 
P:
11,15 
E:
4,05 
I:
11,51 
J:
3,55 

UFL (m)  

Depl. ton:
3,9 
LOA (m):
9,90 32