Bavaria 32 2002

Vanliga frågor & svar
Boat:
Bavaria 32 2002 
P:
11,085 
E:
4,05 
I:
11,4 
J:
3,6 

UFL (m)  

Depl. ton:
LOA (m):
9,90 32